Hieronder kun je onze algemene voorwaarden inzien. Deze voorwaarden zijn erop gericht om jou als sporter duidelijkheid te verschaffen over onze werkwijze.

We begrijpen echter ook dat iedere situatie anders is.

Indien dit voor jou het geval is vragen we je het bij ons aan te geven. We denken graag met je mee om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen werkt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst
U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met FitBody. De aard van deze overeenkomst is dat u door FitBody wordt bijgestaan m.b.t. het geven van trainings- en voedingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van FitBody van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

FitBody is de handelsnaam van Sander Hoogenboom, Personal Trainer, statutair gevestigd Bollaard 23, 4847. AX te Teteringen. FitBody is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58170677. Btw-identificatienummer NL087131535B01.

Artikel 2: Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 7 dagen na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van FitBody.

Artikel 3: Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van drie (3) maanden met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.

2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:

– U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;

– Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.

In geval van hierboven benoemde situaties kan er om bewijsstukken worden gevraagd. Indien de trainingen inderdaad niet meer voortgezet kunnen worden zal de overeenkomst per direct worden ontbonden.

3. FitBody heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door FitBody geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.

2. Eventuele prijsverhogingen worden door FitBody 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling
1. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Betaling van abonnementen wordt voldaan via automatische incasso. Incasso vindt plaats rond de 25e van elke maand.

2. Bij de totstandkoming van deze tarieven is reeds rekening gehouden met 9 weken afwezigheid van beide kanten (4 voor uw trainer, 5 voor u).

3. Indien uw trainer op jaarbasis meer dan 4 weken afwezig is, is het mogelijk om bij een andere trainer van FitBody te trainen. Dit geschiedt altijd in overleg met betreffende trainer en is afhankelijk van de agenda van de betreffende trainer.

4. De Personal Training rittenkaarten dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 5 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd. Rittenkaarten zijn 6 maanden geldig.

5. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door FitBody schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

6. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is FitBody gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is FitBody bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.

7. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is FitBody bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van FitBody
1. FitBody staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.

2. FitBody staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

3. Bij afwezigheid van uw vaste trainer is het mogelijk om bij een andere trainer van FitBody te trainen. Dit geschiedt altijd in overleg met betreffende trainer en is afhankelijk van de agenda van de betreffende trainer.

4. FitBody beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.

5. FitBody houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant
1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij FitBody. FitBody verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.

3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan FitBody door te geven.

4. Het is niet toegestaan om kleding of wat voor attributen dan ook te dragen die linken, verwijzen of onderdeel zijn van Feyenoord.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen
1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij FitBody. Voor gemiste afspraken zonder annulering of wanneer de annulering binnen 24 uur voor de training plaats vindt ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals deze zijn gepland.

2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien uw sessie te laat start buiten de schuld van FitBody, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Indien FitBody verantwoordelijk is voor het te laat starten van uw training zal de sessie wel verlengd worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. FitBody is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. FitBody is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.

2. FitBody zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van FitBody is beperkt tot dat bedrag waarvoor FitBody aanspraak kan maken op een uitkering van de ongevallen verzekering van zijn verzekeringsmaatschappij . U bent tegenover FitBody aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.